SKÆRPEDE DOKUMENTATIONSKRAV VED MOMSFRI HANDEL

EU indfører nye regler omkring momsfri handel

6. december

Fremover ensrettes dokumentationskravene for momsfri handel på tværs af hele EU.

Hidtil har det været op til hvert enkelt EU-land af afgøre, hvad dokumentationskravene for momsfritagelse ved vareleverancer skulle bestå af. Det laver EU nu om på i ny lovgivning på området.

Pr. 1. januar 2020 ensretter EU-kravene til dokumentation for momsfritagelse i EU-varehandler. Reglerne vil altså som udgangspunkt være de samme, uanset hvilket EU-land varerne leveres til.

Dokumentationskravene for momsfri handel er forskellige alt afhængig af om transporten udføres af sælger (eller for sælgers regning) eller af køber (eller for købers regning).

Reglerne indeholder altså IKKE skærpede krav til speditøren. De skærpede krav er rettet mod transportarrangøren, der skal dokumenterer at transport er gennemført.   

 

Dokumentationskrav, når transporten udføres af sælger
Hvis transporten udføres af sælger (eller for sælgers regning), skal sælger være i besiddelse af mindst to ikke-modstridende beviser fra en udtømmende liste, hvor beviserne er udstedt af to uafhængige parter. Mindst det ene bevis, skal vedrøre transporten af varen.

Transportdokumenter, som der mindst skal være ét af:

 • Underskrevet CMR fragtbrev
 • Ledsagedokument
 • Et konnossement
 • Et luftfragtbrev, eller en faktura fra transportøren af varerne.

De øvrige dokumenter, der mindst skal være et af, hvis ikke der er to transportdokumenter udstedt af to uafhængige parter, skal være:

 • En forsikringspolice vedrørende varernes forsendelse eller transport eller bankbilag for betalingen samme.
 • Officielle dokumenter, der er udstedt af en offentlig myndighed, såsom en notar, og som bekræfter varernes ankomst i bestemmelsesmedlemsstaten.
 • En kvittering, der er udstedt af en oplagshaver i bestemmelsesmedlemsstaten, og som bekræfter varernes oplagring i denne medlemsstat.

 

Dokumentationskrav, når transporten udføres af køber
Hvis transporten udføres af køber (eller for købers regning) skal sælger, ud over at være i besiddelse af to ikke-modstridende beviser, hvor mindst det ene skal vedrøre transporten af varen, have en skriftlig erklæring fra køber (modtagererklæring). De to beviser der skal foreligge, er fra samme liste som dem sælger skal være i besiddelse af, hvis sælger selv varetager transporten – se ovenfor.

Erklæringen fra køber skal indeholde:

 • En angivelse af, at varerne er blevet transporteret af køberen selv (eller for købers regning)
 • Hvilket EU-land varerne medtages til
 • Udstedelsesdatoen
 • Købers navn og adresse
 • Mængden og arten af varerne
 • Datoen og stedet for varernes ankomst
 • Registreringsnummer på køretøjet
 • Identifikation af den person, der modtog varerne på købers vegne

Du er allerede sikret
For nuværende er virksomheder i Danmark forpligtet til at gemme transportfakturaer og betalingsbilag i fem år. Da disse to dokumenter udgør tilstrækkelig dokumentation til at opfylde de nye krav, er det vores anbefaling af man fortsat opfylder disse krav, hvorved man er på den sikre side omkring dokumentation for momsfri handel i EU.

Har du spørgsmål til de nye dokumentationskrav, er du velkommen til at kontakte os.

 

Mvh

LEMAN

For yderligere information, venligst kontakt din lokale LEMAN kontaktperson.